FAQs Complain Problems

मरिण राजपत्र

आर्थिक वर्ष Post date
मरिण गाउँपालिकाको तथ्याङ्क तथा अभिलेख व्यवस्थापन ऐन, २०८१ ८०/८१ 07/11/2024 - 12:05
मरिण गाउँपालिकाको बजार व्यवस्थापन ऐन, २०८१ ८०/८१ 07/11/2024 - 12:04
मरिण गाउँपालिकाको क्षेत्र भित्र विज्ञापन करको व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०८१ ८०/८१ 07/11/2024 - 12:03
मरिण गाउँपालिकाको वन व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०८१ ८०/८१ 07/11/2024 - 12:03
विनियोजन ऐन, २०८१ ८०/८१ 07/11/2024 - 12:02
आर्थिक ऐन, २०८१ ८०/८१ 07/11/2024 - 12:01
खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छताको गुणस्तर अनुगमन मार्गदर्शन, २०८० ८०/८१ 12/20/2023 - 15:32
मरिण गाउँपालिकाको खाद्ध स्वच्छता एवं गुणस्तर अनुगमन निर्देशिका, २०८० ८०/८१ 12/20/2023 - 15:31
मरिण गाउँपालिकाको मर्यादिन महिनावारी व्यवस्थापन निर्देशिका, २०८० ८०/८१ 12/20/2023 - 15:31
मरिण गाउँपालिकाको योजना तथा कार्यक्रम अनुगमन एवं सुपरीवेक्षण कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 12/20/2023 - 15:30

Pages