FAQs Complain Problems

मरिण राजपत्र

आर्थिक वर्ष Post date
खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छताको गुणस्तर अनुगमन मार्गदर्शन, २०८० ८०/८१ 12/20/2023 - 15:32
मरिण गाउँपालिकाको खाद्ध स्वच्छता एवं गुणस्तर अनुगमन निर्देशिका, २०८० ८०/८१ 12/20/2023 - 15:31
मरिण गाउँपालिकाको मर्यादिन महिनावारी व्यवस्थापन निर्देशिका, २०८० ८०/८१ 12/20/2023 - 15:31
मरिण गाउँपालिकाको योजना तथा कार्यक्रम अनुगमन एवं सुपरीवेक्षण कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 12/20/2023 - 15:30
मरिण गाउँपालिकाको बाल अधिकार संरक्षण, सम्वर्द्दन तथा प्रवर्द्दन सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 12/20/2023 - 15:29
मरिण गाउँपालिकाको विद्यालय खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 12/20/2023 - 15:28
मरिण गाउँपालिकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 12/20/2023 - 15:28
मरिण गाउँपालिकाको खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता नियमावली, २०८० ८०/८१ 12/20/2023 - 15:27
मरिण गाउँपालिकाको कोशेली घर (बिक्री केन्द्र) सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 11/24/2023 - 11:42
मरिण गाउँपालिकाको युवा तथा खेलकुद विकास समिति गठन तथा परिचालन कार्यविधि, २०७६ तेस्रो संशोधन, २०८० ८०/८१ 11/24/2023 - 11:41

Pages