FAQs Complain Problems

समाचार

आ.व. २०८०/०८१ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट                         मरिण गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को स्थानीय दर रेट                                          दरखास्त फारम (Application Form)                                  दरखास्त फारम(शिक्षक)                                                  सम्पत्ति विवरण फाराम                                        

 

मरिण राजपत्र

आर्थिक वर्ष Post date
व्यवसाय दर्ता, नवीकरण तथा सूचीकृत कार्यविधि, २०७९ पहिलो संशोधन, २०८० ८०/८१ 08/11/2023 - 17:43
मरिण गाउँपालिकाको एकल पुरुषलाई निर्वाह भत्ता वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ पहिलो संशोधन, २०८० ८०/८१ 08/11/2023 - 17:26
मरिण गाउँपालिकाको साझेदारी कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 08/11/2023 - 16:46
विनियोजन ऐन, २०८० ८०/८१ 07/17/2023 - 09:00
आर्थिक ऐन, २०८० ८०/८१ 07/17/2023 - 08:55
मेलमिलाप कार्यसंचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ पहिलो संशोधन, २०८० ८०/८१ 07/17/2023 - 08:40
मरिण गाउँपालिकाको कृषकहरुका लागि कृषि तथा पशुपंक्षीजन्य वस्तुको उत्पादन तथा विक्रीमा आधारित अनुदान वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ (दोस्रो संशोधन, २०८०) ७९-८० 05/25/2023 - 11:43
मरिण गाउँपालिकाको लैंगिक हिंसा निवारण कोष (संचालन) कार्यविधि, २०८० ७९-८० 05/25/2023 - 11:13
आवासीय विद्यालय छात्रावास संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ पहिलो संशोधन, २०८० ७९-८० 05/04/2023 - 11:47
मरिण गाउँपालिकाको कृषकहरुका लागि कृषि तथा पशुपंक्षीजन्य वस्तुको उत्पादन तथा विक्रीमा आधारित अनुदान वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९(पहिलो संशोधन) ७९-८० 05/04/2023 - 11:45

Pages