FAQs Complain Problems

समाचार

आ.व. २०७९/०८० को कार्यक्रम तथा बजेट                         बार्षिक खरिद योजना २०७९/०८०                                          दरखास्त फारम (Application Form)                                  दरखास्त फारम(शिक्षक)                                        

 

मरिण राजपत्र

आर्थिक वर्ष Post date
मरिण गाउँपालिकाको विपद् खोज, उद्धार तथा राहत वितरण सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ (पहिलो संशोधन) ७९-८० 03/13/2023 - 11:55
मरिण गाउँपालिकाको आधारभूत तह शिक्षा उतीर्ण परीक्षा (कक्षा आठ) सञ्चालन तथा प्रमाणीकरण सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ ७९-८० 03/13/2023 - 11:52
मरिण गाउँपालिकाको साझेदारीमा कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी ऐन, २०७९ ७९-८० 02/09/2023 - 16:33
अस्थायी/करार सेवा वा सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई उपलब्ध गराइने सेवा सुविधा र शर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७९ ७९-८० 02/09/2023 - 16:33
मरिण गाउँपालिकाको नगर प्रहरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि 2075(दोस्रो संशोधन, २०७९) ७९-८० 02/09/2023 - 16:32
मरिण गाउँपालिकाको विपद् खोज, उद्धार तथा राहत वितरण सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ ७९-८० 02/09/2023 - 16:31
मरिण गाउँपालिकाको आर्थिक कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०७६ (पहिलो संशोधन, २०७९) ७९-८० 02/09/2023 - 16:30
मरिण गाउँपालिकाको स्नातक तह उत्तीर्ण गरी विवाह गर्ने किशोरी तथा अविवाहित महिलाको लागि प्रोत्साहन रकम प्रदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ (पहिलो संशोधन) ७९-८० 02/09/2023 - 16:29
मरिण गाउँपालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका,२०७९ ७९-८० 02/09/2023 - 16:28
गाउँ स्तरीय मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण समिति (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 01/29/2023 - 15:43

Pages