मरिण गाउँपालिका वडा नं २

Ward Contact Number: 
९८०४२०५६५०