FAQs Complain Problems

सम्वन्ध विच्छेद दर्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
पंञ्जिकाधिकारी पंजिकरण शाखा
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
३५ दिन भित्र निःशुःल्क सो भन्दा माथि ७० दिनको रु.१०।– त्यसपछि रु.५०।–
आवश्यक कागजातहरु: 

१.नागरिकता प्रमाण–पत्र                 

२. अदालतको फैसला