FAQs Complain Problems

बसाँई सराई दता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
पंञ्जिकाधिकारी पंजिकरण शाखा
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
३५ दिन भित्र निःशुःल्क सो भन्दा माथि ७० दिनको रु.१०।– त्यसपछि रु.५०।–
आवश्यक कागजातहरु: 

१.अन्य गाा.वि.स. वा न.पा.बाट बसाँइ सराई भई आएको कागज प्रमाण                 

२.  नागरिकताको प्रमाणपत्र (घर मुली र निवेदक) 

३.  वसाँई सरी जानेको हकमा गएको ठाउको पुरा ठेगाना नागरिकता