FAQs Complain Problems

विवाह दर्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
पंञ्जिकाधिकारी पंजिकरण शाखा
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
३५ दिन भित्र निःशुःल्क सो भन्दा माथि ७० दिनको रु.१०।– त्यसपछि रु.५०।–
आवश्यक कागजातहरु: 

१. पति पत्नी स्वयंम्उपस्थित हुनु पर्नुे       

२. पतिको नागरिकता                 

३.पत्नीको नागरिकता सो नभए बाबुको नागरिकता र जन्मदर्ता                         

४.  पत्नीको नागरिकता नवनेको भए अस्थायी निस्सा वा स्कूलको सर्टिफिकेट