FAQs Complain Problems

मृत्यु दर्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
पंञ्जिकाधिकारी पंजिकरण शाखा
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
३५ दिन भित्र निःशुःल्क सो भन्दा माथि ७० दिनको रु.१०।– त्यसपछि रु.५०।–
आवश्यक कागजातहरु: 

१.मृतकको नागरिकता  

२. सूचकको नगरिकता                 

३. अस्पतालमा मृत्यु भएको भए सो को प्रमाण  वडाको सिफारिस 

४. मृतकको नामको जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा