FAQs Complain Problems

जन्म दर्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
पंञ्जिकाधिकारी पंजिकरण शाखा
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
३५ दिन भित्र निःशुःल्क सो भन्दा माथि ७० दिनको रु.१०।– त्यसपछि रु.५०।–
आवश्यक कागजातहरु: 

१. बच्चाको बाबु/आमाको नागरिकता प्रमाण–पत्र लिई आउने

 २.अस्पतालमा जन्म भएको भए अस्पतालको वर्थ सर्टिफिकेट
लिइ आउने
 ३.विवाह दर्ता प्रमाणपत्र