FAQs Complain Problems

क्रसर उधोग नविकरण

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
तोकिए बमोजिम
जिम्मेवार अधिकारी: 
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत/शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
मरिण गाउँ कार्यपालिकाकाे कार्यालय, कपिलाकाेट, सिन्धुली
सेवा शुल्क: 
रू ५०००
आवश्यक कागजातहरु: 

१. निवेदन                                
२. दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि 
३. करचुक्त प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि