FAQs Complain Problems

क्रसर उधोग दर्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
तोकिए बमोजिम
जिम्मेवार अधिकारी: 
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत/शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
मरिण गाउँ कार्यपालिकाकाे कार्यालय, कपिलाकाेट, सिन्धुली
सेवा शुल्क: 
रू २५०००
आवश्यक कागजातहरु: 

१.निवेदन                               
२. दर्ता गर्नेको नागरिकताको फोटोकपी  
३.  घरेलुको प्रमाणपत्र                  
४.लालपर्जाको फोटोकपि                 
५. वडाको सफारिस                      
६. सधियाको मुचुल्का